CONDICIONS LEGALS D'ÚS DEL LLOC

1. Objecte.

1.1. Les presents condicions legals regulen l'ús i les condicions d'accés del lloc web http://calalberta.com pàgina web propietat de CA L'ALBERTA.

1.2. L'ús o l'accés a aquest lloc implica que vostè reconeix haver llegit i comprès les presents condicions legals d'ús, i acorda complir-les en la seva totalitat.

1.3. Si vostè com a usuari no està d'acord amb alguna de les presents condicions haurà de deixar d'accedir a aquest lloc.

2. Propietat del web.

2.1. En conformitat amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol i la resta de legislació aplicable l'informem que aquest lloc web http://calalberta.com és propietat de l'entitat amb denominació social CA L'ALBERTA.

2.2. Aquesta entitat té el seu domicili social al C / Mossèn Jacint Verdaguer, 166 08620 SANT VICENÇ DELS HORTS.

2.3. Pot contactar amb CA L'ALBERTA al número de telèfon 936 76 91 76 oa l'adreça de correu electrònic info@calalberta.es.

2.4. Llevat que expressament s'estableixi d'una altra manera, les comunicacions amb CA L'ALBERTA es podran realitzar mitjançant correu ordinari a l'adreça física o mitjançant correu electrònic. La companyia es posarà en contacte amb l'Usuari via correu electrònic, a l'adreça que estigui en poder seu o li sigui facilitada al respecte.

3. Funcionament del lloc

. 3.1. CA L'ALBERTA es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, unilateralment i sense necessitat de prèvia notificació als seus usuaris, els continguts, l'estructura, el funcionament o les condicions d'accés d'aquest lloc.

3.2. No obstant això, els usuaris del lloc són conscient i accepten que part de la informació continguda en ell podria ser incorrecta, estar incompleta o antiquada, o contenir errors tipogràfics. CA L'ALBERTA no està obligada a actualitzar el contingut d'aquest lloc i no serà responsable de la no actualització de la informació. És d'exclusiva responsabilitat de l'usuari avaluar l'exactitud i / o utilitat de qualsevol informació, consell, opinió, o qualsevol altre contingut disponible a través d'aquest lloc.

3.3. Així mateix CA L'ALBERTA es reserva el dret a suspendre temporalment, sense necessitat de previ avís, l'accés a aquest lloc per realitzar operacions de manteniment, actualització, millora o de reparació.

3.4. Està prohibit que l'usuari utilitzi aquest lloc web per a l'enviament, la transmissió o la publicació de qualsevol material il·legal, amenaçador, calumniós, difamatori, propagandístic, escandalós, obscè, pornogràfic, o qualsevol altre material que pogués donar lloc a responsabilitats civils o penals d'acord amb la legislació aplicable, fets aquests dels que en qualsevol cas serà responsable l'usuari.

3.5. CA L'ALBERTA tampoc garanteix que aquest lloc web o els servidors que l'allotgen estiguin lliures de virus i d'altres tipus de programari potencialment perillós, així com la disponibilitat, continuïtat, utilitat i infal·libilitat del funcionament d'aquest lloc, dels seus serveis o els seus continguts; ni la licitud, fiabilitat o utilitat de la informació i continguts subministrats per tercers a través d'aquest lloc.

3.6. Amb caràcter general només podran utilitzar aquest lloc les persones físiques i jurídiques amb capacitat jurídica suficient d'acord amb la legislació aplicable. De manera excepcional podran fer servir el lloc menors d'edat que hagin obtingut prèviament l'autorització dels seus pares o tutors legals, els quals seran responsables de l'ús que el menor al seu càrrec faci del lloc.

4. Comportament dels usuaris. Prohibicions.

4.1. L'ús dels continguts i serveis oferts per CA L'ALBERTA serà sota l'exclusiu risc i responsabilitat de l'usuari.

4.2. La companyia no assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els continguts i informacions introduïts pels usuaris. mbres, ia les presents condicions generals, mantenint sempre el respecte cap als altres usuaris.

4.4. Així mateix, l'usuari es compromet a fer un ús adequat dels materials i informacions continguts en el lloc web, no emprant-per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers, o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra norma de l'ordenament jurídic aplicable, sent l'únic responsable davant de CA L'ALBERTA ia tercers per l'incompliment del que s'estableix aquí.

4.5. L'usuari es compromet a no transmetre, introduir, difondre o posar a disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació contraris a la Llei, a la moral, a l'ordre públic ia les presents condicions generals d'ús.

4.6. En tot cas, l'usuari haurà d'aportar sempre una informació veraç que no pugui dur a cap tipus de confusió, així com dades identificatives correctes, i mai suplantant a tercers o en nom d'aquests.

4.7. En relació a la infracció de qualsevol irregularitat, recordeu que l'adreça IP del seu ordinador queda registrada pel simple accés al nostre lloc web.

5. Zones protegides del lloc web.

5.1. Generalment per a l'accés als serveis de CA L'ALBERTA no serà necessari la subscripció o registre de l'usuari.

a en el lloc web.

5.3. Aquest lloc pot contenir zones d'accés restringit, protegides per identificadors i contrasenyes o altres mecanismes de seguretat. L'usuari no intentarà accedir a aquestes zones d'accés restringit si no està degudament autoritzat per CA L'ALBERTA, ni intentarà defugir o manipular els mecanismes de protecció establerts per ella.

5.4. L'usuari que hagi estat autoritzat per CA L'ALBERTA per accedir a alguna d'aquestes zones protegides serà l'exclusiu responsable de mantenir en estricte secret, i no divulgar a tercers, els identificadors, contrasenyes i altres mètodes de seguretat que CA L'ALBERTA posi a la seva disposició per accedir a les zones protegides. L'usuari serà per tant l'únic responsable dels danys que es derivin de no mantenir en secret els mecanismes de seguretat esmentats. Es comunica a l'usuari que l'intent d'accés no autoritzat a les zones d'accés restringit d'aquest lloc pot estar subjecte a responsabilitat civil i / o penal.

6. Propietat intel·lectual i industrial.

6.1. Tots els continguts del lloc, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, les marques comercials, logotips, gràfics, imatges, arxius de so i vídeo, programari, codi de programació, textos, icones, i els noms que identifiquen serveis (des d'ara "els materials") són propietat de CA L'ALBERTA i estan protegits per la legislació vigent en matèria de drets de propietat intel·lectual i industrial.

6.2. L'accés de l'usuari a aquest lloc no implica cap tipus de renúncia, transmissió ni cessió, total o parcial, d'aquests drets de propietat, per aquesta raó, l'accés a aquests continguts o elements no atorga, sota cap concepte, a l'usuari la possibilitat de la seva còpia, venda, modificació, reproducció, publicació, cessió, transmissió, o creació de nous productes o serveis derivats de la informació i elements aquí continguts. 6.3. És per això que l'usuari d'aquest lloc no podrà, excepte prèvia autorització expressa i per escrit de CA L'ALBERTA, copiar, distribuir, descarregar, modificar, suprimir, esborrar, alterar, publicar, transmetre, o aprofitar-se de qualsevol forma dels materials que conté.

6.4. L'usuari no adquireix drets o llicència en relació amb el servei ni els elements en el mateix, excepte el dret limitat a utilitzar el servei d'acord amb les condicions aplicables. Únicament podrà utilitzar els continguts o elements a què accedeixi a través dels serveis de CA L'ALBERTA per al seu propi ús i necessitats, obligant-se a no realitzar ni directa, ni indirectament una explotació comercial, ni dels serveis, ni dels materials , elements, o informació obtinguts a través dels mateixos.

7. Protecció de Dades i Política de privacitat.

7.1. D'acord amb el que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, CA L'ALBERTA informa l'usuari de l'existència d'un fitxer de dades de caràcter personal que conté les dades que els usuaris introdueixen en el lloc. CA L'ALBERTA és responsable del fitxer.

7.2. L'usuari i titular de les dades queda informat, i dona el seu consentiment inequívoc, que mitjançant l'emplenament dels diversos formularis seves dades personals quedaran incorporades als fitxers automatitzats de CA L'ALBERTA, amb la finalitat de prestar-li i oferir els nostres serveis així com mantenir informat l'usuari sobre els productes oferts.

7.3. CA L'ALBERTA es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-les amb confidencialitat. A aquests efectes adoptarà les mesures de seguretat raonables previstes per la llei per evitar la seva alteració, pèrdua o accés no autoritzat.

7.4. L'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant info@calalberta.es oa C / Mossèn Jacint Verdaguer, 166 08620 SANT VICENÇ DELS HORTS.

8. Política de l'ús de galetes.

8.1. Els "Cookies" són fitxers de text que els servidors que allotgen llocs web envien als navegadors dels seus usuaris. Els cookies no es poden executar ni poden contenir virus, i només poden llegir-se pel servidor que allotja el lloc web.

8.2. Aquest lloc requereix l'ús de "Cookies" per al seu correcte funcionament.

9. Informació transmesa pels Usuaris.

9.1. Aquest lloc pot contenir fòrums públics, sales de conversa ("xats") i altres mecanismes mitjançant els quals els usuaris poden expressar la seva opinió i intercanviar arxius en format electrònic. Les informacions, les comunicacions i els fitxers que s'enviïn a través d'aquests fòrums i sales, juntament amb les adreces de correu electrònic i altres comunicacions divulgades pels usuaris no tindran la consideració de material confidencial.

9.2. Quan els usuaris transmetin o publiquin qualsevol tipus d'informació a aquest lloc, estaran atorgant autorització a CA L'ALBERTA per utilitzar aquesta informació, incloent sense limitació, la utilització, reproducció, transmissió, publicació o enviament d'aquesta informació amb qualsevol objecte, incloent , sense limitació, la reproducció, revelació, transmissió, publicació o enviament d'aquesta informació.

9.3. CA L'ALBERTA no assumeix cap responsabilitat pel contingut de la informació o de les comunicacions enviades pels seus usuaris a través d'aquestes àrees.

10. Exclusió de garanties i responsabilitats.

10.1. Tota la informació continguda en aquest lloc es subministra sense que CA L'ALBERTA atorgui garanties de cap classe, tant expresses com implícites, relatives a la precisió, fiabilitat i integritat d'aquest lloc. CA L'ALBERTA no atorga cap garantia, explícita o implícita, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, garanties per incompliment de qualitat, de comerciabilitat o d'idoneïtat per a una finalitat determinada.

10.2. CA L'ALBERTA tampoc garanteix que aquest lloc web, o als servidors que el allotgen, estiguin lliures de virus i d'altres tipus de programari potencialment perillós.

10.3. CA L'ALBERTA no garanteix la disponibilitat, continuïtat, utilitat i infal·libilitat del funcionament d'aquest lloc, dels seus serveis o dels seus continguts; ni la fiabilitat o utilitat de la informació i continguts subministrats per tercers a través d'aquest lloc. Malgrat que CA L'ALBERTA realitza tot esforç raonable per garantir la disponibilitat, accés, continuïtat, i infal·libilitat del funcionament i dels seus serveis, CA L'ALBERTA no garanteix les mateixes, ja que es poden veure interferides per nombrosos factors aliens a ella. En conseqüència, no serà responsable, (amb els límits establerts en l'ordenament jurídic vigent), pels danys i perjudicis de tota naturalesa causats a l'usuari com a conseqüència de l'esmentada indisponibilitat, fallades d'accés i falta de continuïtat.

11. Limitació de responsabilitat.

11.1. CA L'ALBERTA no es responsabilitzarà de cap manera de qualsevol dany directe o indirecte, lucre cessant o pèrdua de dades i / o clients que es derivin de l'ús per part dels usuaris o de la impossibilitat d'ús d'aquest lloc web.

11.2. Aquest lloc pot contenir enllaços hipertextuals ("Links") i remissions a altres llocs i pàgines web que poden no estar controlats per CA L'ALBERTA, en aquests casos CA L'ALBERTA no es responsabilitzarà dels continguts que puguin aparèixer en aquestes pàgines.

11.3. L'usuari accepta expressament deixar exempta a CA L'ALBERTA de qualsevol responsabilitat dels actes o omissions del usuaris basades en els continguts allotjats en aquest lloc.

11.4. L'usuari entén i accepta expressament que qualsevol tipus de contingut, programari o qualsevol altre tipus de material, que descarregui o obtingui de qualsevol altra forma a través d'aquest lloc es realitza pel seu compte i risc, i que ell com a usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o pèrdua de dades causat als seus sistemes informàtics.

11.5. CA L'ALBERTA ha posat tots els mitjans raonables per assegurar que la informació que conté aquest lloc és correcta. No obstant això, els usuaris del lloc accepten conèixer que part de la informació continguda en aquest lloc podria ser incorrecta, estar incompleta o antiquada, o contenir errors.

12. Dret d'exclusió i nul·litat parcial.

12.1. CA L'ALBERTA es reserva el dret de cancel·lar, eliminar, o desautoritzar la utilització de tots o algun dels serveis del lloc web a qualsevol usuari sense necessitat de previ avís si al seu criteri, i en qualsevol tipus de circumstància, aquest estigués realitzant un ús incorrecte del mateix.

12.2. Si un tribunal competent resol que qualsevol de les disposicions contingudes en aquestes condicions legals és il·lícita o nul·la, tal disposició serà exclosa si així es requerís legalment. L'usuari accepta expressament que la resta de les disposicions no excloses no es veuran modificades, i que seguiran tenint plena vigència.

13. Llei aplicable i jurisdicció.

13.1 Aquest lloc es troba ubicat i és operat des d'Espanya. Totes les qüestions relatives a aquest lloc es regeixen per les lleis espanyoles i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents d'Espanya, sense que siguin aplicables els principis sobre conflicte de lleis. En aquells casos en què l'usuari no tingui la condició de consumidor, o que tingui el seu domicili fora d'Espanya, CA L'ALBERTA i l'usuari se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.

13.2. Si l'usuari decideix utilitzar o consultar aquest lloc des de fora d'Espanya, haurà de tenir present que ho fa per pròpia iniciativa, i que és responsable del compliment de les lleis locals aplicables.

14. Durada i revisió.

14.1. Malgrat que la relació jurídica entre CA L'ALBERTA i l'usuari, derivada de l'accés i utilització del lloc, té una durada indefinida, aquesta es considerarà finalitzada en el moment que la companyia modifiqui les presents condicions generals. En el moment en què la companyia anunciï la modificació de les condicions generals, i l'usuari accedeixi i utilitzi els serveis i continguts del lloc, es considera iniciada una nova relació jurídica entre ambdues parts de caràcter igualment indefinit.

14.2. Sense perjudici de l'anterior, l'empresa CA L'ALBERTA està facultada per suspendre, interrompre, o donar per finalitzada de manera unilateral, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís ni justa causa, la prestació de qualsevol dels serveis que ofereix.

14.3. CA L'ALBERTA es reserva el dret a revisar, unilateralment i sense previ avís, les presents condicions d'ús en qualsevol moment. Les condicions revisades entraran en vigor tan aviat quedin publicades en aquest lloc. Si l'usuari fa ús habitual d'aquest lloc haurà de revisar les condicions amb regularitat, i s'abstindrà d'accedir al lloc si no considerés acceptables qualsevol de les condicions revisades.

15. Terminis de lliurament dels serveis

15.1. Els terminis de lliurament varien segons el tipus d'enviament: Entre 3 i 5 dies laborables per a enviaments normals. En el cas de les Illes Canàries, de 3 a 6 dies laborables Entre 2 i 3 dies laborables els enviaments estàndard. En el cas de Ceuta i Melilla el termini és d'entre 3 i 5 dies. I entre 1 i 2 dies laborables l'enviament urgent.

16. Devolucions.

16.1. Les despeses d'enviament de la devolució haurà d'abonar-client. Els productes han d'estar en perfecte estat i amb el seu corresponent comprovant de compra. Recorda que la factura que pots imprimir a l'apartat "El meu compte" de la nostra botiga online.